..ตลอดจนถึงราษฎรที่ต่ำที่สุด จะให้ได้มีโอกาสเล่าเรียน ได้เสมอกัน..

ประเทศสยาม พ.ศ. 2411-2453

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร วัดประจำรัชกาล ในรัชกาลที่ ๕

ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

..การเล่าเรียนในบ้านเมืองเรานี้ จะเป็นข้อสำคัญที่หนึ่ง ซึ่งฉันจะอุตส่าห์จัดขึ้นให้เจริญให้จงได้..

โครงการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ถือกำเนิดจากโรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าให้ตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ.2442 และได้รับพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมหาดเล็ก เมื่อ 1 เมษายน พ.ศ.2445

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระคำนึงถึงพระบรมราโชบายในสมเด็จพระบรมชนกนาถ ที่จะให้มีมหาวิทยาลัยขึ้นสำหรับเป็น สถาบันอุดมศึกษาของชาวสยาม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กเป็นสถาบันอุดมศึกษาพระราชทานนามว่า โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2453 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ดังนั้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 100ปี แห่งวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระปรีชาญาณและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อปวงชนชาวไทยหลากหลายเรื่องราวด้วยกัน ล้วนเป็นกิจกรรมที่สอดประสานกับวิสัยทัศน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ปรารถนาจะเป็น เสาหลักของแผ่นดิน

more

“เจ้านายราชตระกูล ตั้งแต่ลูกฉันเปนต้นลงไปตลอดจนถึงราษฎรที่ต่ำที่สุด

จะให้ได้มีโอกาสเล่าเรียนได้เสมอกันไม่ว่าเจ้าว่าขุนนางว่าไพร่

เพราะฉนั้นจึงขอบอกได้ว่าการเล่าเรียนในบ้านเมืองเรานี้

จะเปนข้อสำคัญที่หนึ่ง ซึ่งฉันจะอุส่าห์จัดขึ้นให้เจริญจงได้”

พระราชดำรัสตอบในการพระราชทานรางวัลนักเรียนที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เมื่อวันศุกร์เดือน 5 ขึ้น 12 ค่ำ ปีระกายังเป็นฉศก จุลศักราช 1246 (พ.ศ. 2427)
หน้า 39. จาก พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2417 ถึง พ.ศ. 2453

“ ให้พึงนึกในใจไว้ว่าเราไม่ได้มาเรียนจะเปนฝรั่ง เราเรียนเพื่อจะเปนคนไทยที่มีความรู้เสมอฝรั่ง

เมืองเราเวลานี้ต้องการคนที่มีความรู้ที่จะรับราชการในน่าที่ต่างๆ และประกอบการต่างๆ ทั่วไปเปนอันมาก

เพื่อจะได้การปกครองบ้านเมืองเปนผลสำเร็จ ”

พระราชดำรัสตอบพวกนักเรียนในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 มกราคม รัตนโกสินทร์ 116 (พ.ศ. 2440) หน้า 138 จาก พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2417 ถึง พ.ศ. 2453

2016.10.23 : King Chulalongkorn Day

more info

2016.10.03 : E-book L’Illustration and Le Petit Journal Now Online

more info

2016.10.06 : Visit Ton Chabub อ. ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์

more info

2016.09.21 : Follow Up Meeting

more info

2016.07.12 : Chulalongkorn University Museum

more info

2016.07.13 : Visit Chulalongkorn Memorial Hall Archive

more info

2016.07.05 : ประชุมคณะทำงานโครงการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย ครั้งที่ 5/2559

more info

2016.06.20 : Survey CU Library's King Rama 5 book collection

more info

2016.06.20 : 1st proposed website design

more info

2016.06.01 : Website design Kick off meeting

more info