เกี่ยวกับเรา

โครงการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ถือกำเนิดจากโรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าให้ตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ.2442 และได้รับพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมหาดเล็ก เมื่อ 1 เมษายน พ.ศ.2445

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระคำนึงถึงพระบรมราโชบายในสมเด็จพระบรมชนกนาถ ที่จะให้มีมหาวิทยาลัยขึ้นสำหรับเป็น สถาบันอุดมศึกษาของชาวสยาม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กเป็นสถาบันอุดมศึกษาพระราชทานนามว่า โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2453 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ดังนั้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 100ปี แห่งวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระปรีชาญาณและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อปวงชนชาวไทยหลากหลายเรื่องราวด้วยกัน ล้วนเป็นกิจกรรมที่สอดประสานกับวิสัยทัศน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ปรารถนาจะเป็น เสาหลักของแผ่นดิน

ประการหนึ่งคือ การสร้างปัญญาแห่งแผ่นดินจึงกำหนดนโยบายให้จัดตั้งห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้น เพื่อให้เป็นคลังปัญญาของประเทศชาติที่มีข้อมูลสำคัญและทรงคุณค่าของพระองค์ท่าน และเรื่องราวในรัชสมัยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบแห่งหนึ่งก่อเกิดประโยชน์ทางการศึกษาค้นคว้าทั้งด้านการเมือง การปกครองความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ประวัติศาสตร์การศึกษา การคมนาคม การปฏิรูปสังคม และวิถีชีวิตฯลฯ

ในการนี้คณบดีคณะอักษรศาสตร์(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ) ได้ตั้งชื่อห้องสมุดเฉลิมพระเกียรตินี้ว่า จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย และมหาวิทยาลัยมอบหมายให้สำนักงานวิทยทรัพยากรเป็นหน่วยงานหลักดำเนินงานแสวงหารวบรวมและอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและในรัชสมัยของพระองค์ท่าน พร้อมให้บริการสารสนเทศเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวางต่อไป